Ποσοστά έκτασης και πληθυσμού της Ευρώπης στο κόσμο

Πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9810/extras/gbg29_europe-population/index.html