Στέπες - Σαβάνες

Στις πιο εύκρατες περιοχές συναντάμε τα ποoλίβαδα που περιλαμβάνουν τις στέπες (σε περιοχές που το κλίμα παρουσιάζει εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας - εικ. 1, 2) και τις σαβάνες (σε τροπικά κυρίως κλίματα - εικ. 4, 5). Χαρακτηριστικό των παραπάνω περιοχών αποτελεί η έντονη διακύμανση στη συχνότητα των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα την εναλλαγή διακριτών περιόδων ξηρασίας και υγρασίας. Η βροχόπτωση κυμαίνεται στα 10-60 και 90-150 εκατοστά ετησίως για τις στέπες και τις σαβάνες αντίστοιχα. Η κυρίαρχη βλάστηση των λιβαδιών συντίθεται από χλόη και ποώδη φυτά.