Πληθυσμιακές πυραμίδες

Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο οδηγεί στο σχεδιασμό μιας γραφικής αναπαράστασης, της πυραμίδας των ηλικιών, που κατανέμει τον πληθυσμό σύμφωνα με το διπλό κριτήριο της ηλικίας και του φύλου

Η επιφάνεια της πυραμίδας υποδεικνύει το συνολικό πληθυσμό, η “μορφή ” της (το προφίλ της) μας πληροφορεί σχετικά με τη δομή του πληθυσμού κατά ηλικία, γεγονός που παραπέμπει στις συνθήκες γονιμότητας και θνησιμότητας (και στη περίπτωση που ο πληθυσμός μας δεν είναι κλειστός, και στις μεταναστεύσεις). Η πυραμίδα έχει μια βάση τόσο πιο ευρεία, όσο η γονιμότητα είναι έντονη, και μια κορυφή τόσο πιο επιμήκη, όσο η θνησιμότητα είναι χαμηλή. Οι εσοχές και εξοχές της πυραμίδας μεταφράζουν τις διακυμάνσεις της γονιμότητας και της θνησιμότητας καθώς και τα ιστορικά ατυχήματα που μπορεί να έπληξαν τον εν λόγω πληθυσμό, όπως πχ στην πυραμίδα των ηλικιών του γερμανικού πληθυσμού το 1955

Σχετικά με τις πληθυαμιακές πυραμίδες και πως φτιάχνωνται στο: http://www.demography-lab.prd.uth.gr